Secret Buddha palace

關於部落格
  • 6593

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

數珠之量及義諦之

數珠之量及義諦之
(何而出現10    14    18    27    108之呢)------

觀及佛法文物坊長短菲一之數珠
觀思及嗎
何而同數而出現呢
十顆    十四顆    十八顆之腕珠
二十七顆之握珠
一零八顆之頸珠
------
此些數似乎特別受及青睬
中涵藏何理諦之呢

當閱檢經綸
得觀之以下數之正入經藏之

如金剛頂瑜伽念珠經云之
上品一千零八十    最勝一百零八    中品五十四    下品二十七之
亦之    文殊儀軌經數珠儀則品中
四數同金剛頂經之
但稱一百零八為上品    一千零八十為最上品 
亦之    佛說木患子經    唯說一百零八
陀羅尼經亦四云之
一百零八    五十四    四十二    二十一
數珠功德經四云之
一百零八    五十四    二十七    十四

而他傳說    不一而足
較小數目中    
十    十二    十四    十六    十八等
今較流行之哉
較大數目中之
密宗行者    時以百一十代一百零八替之耶

然之
此些數目徵示何之呢
百零八諦云    
乃袪滅百零八煩惱    而證悟百零八種三昧之境諦之耶
另之
亦徵示之
金剛界百零八尊金剛之

千零八十未見細說因由之

傳五十四徵示之
於因地修行時之五十四位階
即十信    十住    十行    十回向    十地    四善根之

而四十二與五十四相近之
徵示十住    十行    十回向    十地    等覺    妙覺等四十二位耶

然之
二十七徵示之
十八學人及九無學    另云徵聲聞二十七賢聖之

二十一即徵    十地    十度(波羅密)    佛果之
十八徵之    十八羅漢或十八界    (六根    六塵    六識)
亦附會之為十八武藝之哉

十四徵觀世音菩薩之十四無畏    或仁王經中之十四忍
十二徵十二因緣    或藥師如來十二大願之
十小珠徵十度    或佛陀十大弟子    乃數珠最常用樣之

因配合童手腕而串成八小珠
則云取八正道義之

密宗密云之
百一十    
一方取整數之圓滿諦之
云一一零比一零八圓滿
最近    元素一一零問世    與密宗流行趕巧之呢
另之
百一十    乃兩個五十五
五十五本河圖數之    
此或牽些關聯之哉呢 
  
相簿設定
標籤設定
相簿狀態