Secret Buddha palace

關於部落格
  • 6593

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

維摩詰經菩薩品第四

維摩詰經菩薩品第四------

直心是道場    無虛假故
發心是道場    能辦事故
深心是道場    增益功德故
菩提心是道場    無錯謬故
布施是道場    不望報故
持戒是道場    得願具故
忍辱是道場    於諸眾生心無礙故
精進是道場    不懈怠故
禪定是道場    心調柔故
慈是道場    等眾生故    悲是道場    忍疲苦故
喜是道場    悅樂法故    捨是道場     憎愛斷故
神通是道場    成就六通故    
解脫是道場    能背捨故
方便是道場    教化眾生故
四攝是道場    攝眾生故
多聞是道場    如聞行故
伏心是道場    正觀諸法故
三十七品是道場    捨有為法故
四諦是道場     不誑世間故
緣起是道場    無明乃至老死皆無盡故
諸煩惱是道場     知如實故
眾生是道場    知無我故
一切法是道場    知諸法空故
降魔是道場    不傾動故
三界是道場    無所趣故
獅子吼是道場    無所畏故

力    無畏    不共法是道場    無諸過故
三明是道場    無餘礙故
一念知一切法是道場    成就一切祇故
如是
善男子
菩薩若應諸波羅密教化眾生
諸有所作    舉足下足當知皆從道場來    住於佛法矣

維摩詰居士說是法時 
五百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
若能如是此    真如妙智慧自擁現
若能如是此    身體何不健康
----有智慧之人    明了一切法義    順一切法性無礙
精神健康與身體健康    就是正常育作遠離痛苦
 
相簿設定
標籤設定
相簿狀態